Emlakın Mali Yönü ve Tapu İşlemleri

Tapuda İşlem Yapacaklarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Reşit ve mümeyyiz olacak, akıl hastası olmayacak, sarhoş olmayacak.

Ticaret şirketleri nasıl gayrımenkul edinebilir veya mevcut gayrımenkullerini satabilirler?

Sözleşmelerinde bu yolda hüküm bulunacak. Bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden "belge" alınacak. İmza sirküleri aslı tapuya ibraz edilecektir.

Dernekler mülk edinebilir mi?

Amaç ve faaliyetleri çerçevesinde (tüzüğünde bu yolda hüküm varsa) merkez veya şubelerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinden alacakları belge ile birlikte tapuya müracaatla gayrımenkul alıp satabilirler. Tapuya ayrıca genel kurulun bu yoldaki yetki belgesi de eklenecektir.

Yabancılar Türkiye'de mülk edinebilir mi?

Yasal olarak yabancılar Türkiye'de mülk sahibi olabilirler..

Mütekabiliyet ( karşılıklılık) ne demektir?

Gayrımenkul alacak yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesi de Türkleri gayrımenkul sahibi yapıyorsa, aynı hakkı o yabancı ülkenin vatandaşlarına da tanıma demektir.

Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasının kanuni sınırlar nelerdir?

Yabancılar Türkiye'de, köylerde (tatil köyleri hariç) ve askeri yasak bölgelerde mülk edinemezler..

Yabancı tüzel kişilere Türkiye'de mülk edinme hakkını tanıyan yasalar hangileridir?

Turizmi Teşvik Kanunu
Bankalar Kanunu
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu